Ancient history - Ókor, őstörténet Scythia - Szkítia Pyramids - Piramisok Sumerian clay tablet - Sumér agyagtábla Sumerians - Sumérok Assyria - Asszíria Ancient Egypt - Ókori Egyiptom Egyptian hieroglyphs - Egyiptomi hieroglifa Scythian treasure - Szkíta kincsek Sarmatian - Szarmata

A Szovárd-kérdés. Fejezetek egy ómagyar nemzetség történetéből.

Benkő Loránd

 

 

A Szovárd-kérdésről írott munka BENKŐ LORÁND szándéka szerint egy három osztatú mű középső részeként készült el: az első rész a címben megjelölt témát a Konsztantinosz „De administrando imperio"-jában említett nevezetes Σάβαρτοι άσφαλοι (szavarti aszfali) helyével összefüggésben boncolgatná, a harmadik egységet pedig P mester személyének szentelné behatóan foglalkozva az életével, kapcsolatrendszerével, tisztségeivel (9-10, 20). Mivel véleménye szerint az itt tárgyalt tematika adja az egész kérdéskör kulcsát, ezt fejti ki részletesebben, de a másik két tárgy is vörös fonalként fut végig a szövegen, néhol komolyabb csomópontokat is képezve. Mindezt az „Elöljáró megjegyzések"-ben (9-14) tárja elénk a szerző, s itt nagy vonalakban a tárgyul választott téma tudománytörténeti hátterét is bemutatja az olvasónak. E vázlatos áttekintésben az előremutató, megbízható ismereteknél is nagyobb hangsúlyt kapnak azok az elavult szemléleten alapuló nézetek és tudásbeli hiányok, amelyek BENKŐt a témával való foglalkozásra késztették.

A könyv négy fejezete két nagyobb egységre tagolódik. Az egyik ezek közül magát a Szovárd-kérdést mint egy ómagyar nemzetség történetét tárgyalja, ahogyan ezt a munka alcíme is jelzi. A másik, jóval kisebb terjedelmű rész „rövid foglalatban" (10) összegzi mindazt, amit BENKŐ a bevezetőben elmondottak szerint a három részes munka első egységének szánt: a Szovárd-probléma szembesítését Konsztantinosz szövegével. Ily módon a könyv egészének csak mintegy ötöde foglalkozik ugyan szorosabban vett őstörténeti kérdésekkel, ám hogy ez BENKŐ LORÁND számára igencsak fontos témakörnek számít, azt az az elsőre külsődlegesnek tetsző körülmény is mutathatja, hogy könyvét „néhai kiváló őstörténész" barátja, CZEGLÉDY KÁROLY emlékének ajánlja.

A teljes cikk a csatolt PDF dokumentumban olvasható.

 

szavárd szovárd szabir