Ancient history - Ókor, őstörténet Scythia - Szkítia Pyramids - Piramisok Sumerian clay tablet - Sumér agyagtábla Sumerians - Sumérok Assyria - Asszíria Ancient Egypt - Ókori Egyiptom Egyptian hieroglyphs - Egyiptomi hieroglifa Scythian treasure - Szkíta kincsek Sarmatian - Szarmata

Avar

Hozzászólás Király Péter „A honalapítás vitás eseményei” című könyvéhez

Zelliger Erzsébet

A könyv tartalmához két témakörben szeretnék hozzászólni: a latin (és német) nyelvű egynémely adatához egyrészt, másrészt a „kalandozások kora” terminus használatához. Az itt elmondottak – és főként KIRÁLY PÉTER könyve – nem lezárása, hanem éppen kezdete lehet annak a tudományos kutatásnak, amely a történettudomány és a régészet mellett a nyelvtudományt is újabb vizsgálatokra kell, hogy serkentse.Itt voltunk 895 előtt is?

B.D. fn.hu

A kettős honfoglalás elmélete megkérdőjelezhető, de a 895-ös dátum sincs kőbe vésve. Sőt. Ma csak annyi biztos, hogy Árpád népe keletről érkezett a Kárpát-medencébe, és nem valószínű, hogy a besenyők elől menekült volna. Nehéz azt is elképzelni, hogyan lehetett gyerekekkel, szekerekkel, csordákkal menekülni.

1200 év némaság után szólalt meg az avar síp

Bencze Brigitta

1200 év némaság után Csajághy György hangszerkutató volt az első, akinek sikerült megszólaltatnia egy ókori avar sípot. A professzor legelőször gyerekdalokat és magyar népdalokat játszott. Azt hitték, hogy az 1200 éve föld alatt rekedt, egyedi hangszer örökre néma marad. Azonban hála Csajághy György zenetanárnak, az avar hangszer több, mint ezer év hallgatás után magyar gyermekdalokat énekelve mégis újra megszólalt.

A korai avarok nyelve

Szekeres István

Kr. u. 567-ben Baján vezetésével a Belső-Ázsiából kiszorított avarokból és heftalita hunokból álló nép foglalta el a Kárpát-medencét. Türk üldözőik elől 557 végén érkeztek a Kaukázus előterébe, ahonnan követséget küldtek Konstantinápolyba. Szövetségi szerződés (és évjáradék) fejében vállalták, hogy a birodalmat fenyegető utigurokat, kutigurokat, saragurokat és szabírokat leverik, akiket a következő néhány év alatt uralmuk alá kényszeríttetek.

Avar kori temető Dunaharasztinál

Horváth M. Attila

A Dunaharaszti és Vecsés között kijelölt új M0 autópálya-szakasz nyomvonalán egy jelentős avar kori temető sírjait tárták fel a Budapesti Történeti Múzeum régészei. A lelőhely a Gyáli patak 2. ága mentén, egy homokdomb északkeleti lejtőjén húzódik. Itt két egymástól némileg elkülönülő, jól körülhatárolható egységet alkotó sírcsoportból álló avar temető mintegy 170 sírját tárták fel. A feltárt sírok szinte mindegyike bolygatott volt.

Magyarkép a szlovák történelemkönyvekben

Mihályi Molnár László

A politikai indíttatású történetírás olyan múltat kreált, amivel egy átrajzolt és megszépített eredetet, származást vitt be egy társadalmi rétegről vagy csoportról a köztudatba, és ezzel a kincstári optimizmussal próbált önmagáról kedvező képet alkotni. A szlovákoknak nem volt egységes nemzeti nyelvük, csak a XIX. század derekán egyeztek meg abban, hogy a Zólyom és Liptó megyei nyelvjárásukat alapul véve kodifikálják. A kelet-szlovákiai és a Pozsonytól nyugatra élő szlovákok nyelvhasználata közt nagyobb a különbség, mint a Halotti beszéd és a mai magyar nyelv között. Az egységes nyelvhasználathoz pedig egységes történelmet is ki kellett találni.

Történelemhamisítás: A szlovák Nagymorva Birodalom

Ján Steinhübel, az egyik legismertebb szlovák régész rámutatott: eddig csupán Milan S. Durica, az 1939-ben alakult fasiszta szlovák bábállam elnökének, Jozef Tisónak a dicsőítője és néhány dilettáns személy használta a régi szlovákok megnevezést. Egyesek még azzal is próbálkoztak, hogy a nagymorva birodalom helyett Nagy-Szlovákiát használjanak. A régi szlovákok kifejezéssel egyetlen komoly publikációban sem találkozunk, mert ez a megnevezés egyszerűen minden tudományos alapot nélkülöz (Dusan Kovác).

A szlávok régészeti kutatása hazánkban

László Gyula

Nyilvánvaló, hogy az a feltételezés, hogy a honfoglaláskor az egész Kár­pát-medence szláv lett volna, té­ves. A griffes-indások késő avar-kori népessége jóval na­gyobb tömegű lévén be is olvasz­totta magába a hódítókat. Szőke Béla megállapításai nyomán tel­jesen megváltozott az a kép, amelyet Hampelre támaszkodva Fehér Géza is képvi­selt, azaz, hogy a halántékkarikás temetők szláv népességet jelentenek. Ezek jó része ugyanis kétségkívül a magyar köznép temetője.

Kik voltak az avarok?

Csuray Károly

Az írott emlékek, az egykorú és közelkorú történelem, a nép köztudata, hagyományai, mind tisztában voltak azokkal az igazságokkal, amelyeket az újabb és legújabb tudományok vakmerőén letagadtak, vagy egyes tudósok problémákká avattak. Mikor csak a régi írott történelemnek egymagában kétségtelen ténye az, hogy az avarok (Baján népe) nem voltak avarok, hanem határozott bizonyossággal hunok.

Babylonian seal in Egypt confirms contact

Lisa Chapman

Austrian archaeologists have found a Babylonian seal in Egypt that confirms contact between the Babylonians and the Hyksos during the second millennium B.C. She said a recently-discovered cuneiform tablet had led archaeologists to suspect there had been contact between the Babylonians and the Hyksos. Forstner-Müller added that Manfred Bietak had begun archaeological research on the period of Hyksos dominance at the remains of a Hyksos palace at Avaris in 1966.

A Baján alatt bevonuló szabírokról

Varga Géza

Csaba királyfi története az önálló szabír dinasztia története. Csaba két fia különböző időpontban tért vissza a Duna völgyébe. Az első fiú Baján avarjaival.

Avarok

Bíró József

Atilla hatalmas hún birodalmának szétesése után rövidesen egy újabb subar, ősturáni származású népcsoport, az avarok viszik tovább származásunk folytonosságát. Az avarok szerepe történelmünkben László Gyula professzor A kettős honfoglalás című munkája után 1978 óta jól ismert tény Magyarországon is. Ez a korszakalkotó munka alapjában rengette meg a finnugorizmus a magyarság származására vonatkozó elméletét.

Útjelzők a magyar ókor történetének kutatásához

Mesterházy Zsolt

A magyar ókor kérdéskörével behatóan foglalkozom néhány éve. Nem remélt összefüggések tárultak fel előttem, műveltségünk elemeit ma már nemcsak keleten, de nyugaton egyaránt észlelem olyannyira, hogy táguló figyelmem használható történeti adatok birtokába juttat.

A kazárok és magyarok

Bíró Lajos

A legvalószínűbb az, hogy Kazáriát a szabírok, azaz fehér-magyarok (és a velük szövetséges manysik és chantik, régi nevükön szintén szabírok) alapították meg, bevonva türk törzseket is birodalmukba, pl. a csuvasok őseit, onogurokat, kabarokat, stb. A szabír törzsek egy része továbbra is a dél-kaukázusi hazájában maradt, amikor a nép zöme a Kaukázustól északra költözött.

A magyar őstörténet kincsestára: Utószó

Mesterházy Zsolt

A több ezer éves subar-szabir történelem középső, ma még egységesen nem tárgyalt időszaka a Kaukázus környékéhez kapcsolódik. Ez a vidék nemcsak az odaveszett Kunmagyaria temetője, de a magyar őstörténet középső szakaszának is őrzője nemcsak subar-szabir név alatt, de szkíta, roxolán, rex-alan, alán, pártus, avar, masszagéta, szarmata, mada, méd stb. nevek alatt is.

The Ethnonym Apar in the Turkish Inscriptions of the VIII. Century and Armenian Manuscripts

Dr. Mehmet Tezcan

Late rulers of the second Turkish Qaghanate (682-745) left behind some inscriptions in Turkish in the mid of what is today Mongolia, known as commonly Turkish or Orkhon Inscriptions. The ethnonym Türk was firstly used by this state, and the word Türk first time occurs in Turkish in those inscriptions.

Párthusok, fehér hunok, avarok

Kánnai Zoltán

Az egykori párthusokat a kútfők egyértelműen a szkíta (daha, masszagéta, szarmata, szaka) népcsoportból eredeztetik, ugyanakkor eftalita (fehér hun!) eredetűnek is mondják; mi több, eredeti nevük apar (Sztrabónnál parn, aparn) vagy abar, amiből a görög hangrendszer hiányos volta miatt lett avar.

Töprengések egy sztyeppei ötvösről

RMaria

A Kárpát-medencében letelepült népek művészetének ornamentikáját elemezve kevés kutató tér ki a Fenlaki lovassírban talált ötvös-szerszámokra.

Written Artifacts from the Hun, Avar and Homecoming Eras

Varga Géza

Based on the artifacts that have survived, the Huns and Avars used the Szekler alphabet’s logograms, ligatures and letters – to record text of Hungarian language.

Scythian sages: Abaris the Hyperborean

Abaris the Hyperborean was a legendary sage, healer, and priest of Apollo. The legendary arrow belongs to him, the one he flew on from Greece to Hyperborean Scythia.
Archívum / Archive

anatolia, archeology, assyria, avar, babylon, caucasus, chaldea, egypt, etruscan, finnugor, genetics, hun, indo-european, kelta, linguistics, magyar, media, mitanni, nyelveszet, parthia, persia, regeszet, scythia, subartu, sumer, szabir, szkita, urartu, video,