Ancient history - Ókor, őstörténet Scythia - Szkítia Pyramids - Piramisok Sumerian clay tablet - Sumér agyagtábla Sumerians - Sumérok Assyria - Asszíria Ancient Egypt - Ókori Egyiptom Egyptian hieroglyphs - Egyiptomi hieroglifa Scythian treasure - Szkíta kincsek Sarmatian - Szarmata

Finnugor

Restitutio Historiae Veterum Magarii - A magyar őstörténet helyreállítása

Z. Tóth Csaba

Az istennő keresése. Aveszta - az óiráni szent hagyomány. Honfoglaláskori tarsolyainkról. Lurisztán-Kaukázus-Urál-vidék-Kárpát-medence - újabb adalékok a 9.-10. századi magyar hajfonatkorongok eredetéhez. Genetikai „rokonságok” napkelettől napnyugatig. Hunni Redivivus. Dzsagfar Tarihi...A „finnugor” elmélet rejtélyei és a magyarság eredete

Z. Tóth Csaba

Az Európában „rokontalannak” aposztrofált magyarság „finnugor” eredetének nyelvi és néprajzi-történeti hipotézise, mint ismeretes, azokon a többé-kevésbé kósza s gyakran eltorzított híreken alapult, melyeket kezdetben különböző utazók terjesztettek.

Leszámolás a finnugor elmélettel

zegernyei, nyest.hu

Mióta finnugor a finnugor, lehet-e rekonstruálni a finnugor alapnyelvet, kinek a dolga az őstörténet-kutatás stb. Az fn.hu cikkében azt olvastuk, hogy maga a „finnugor" elnevezés is német mintára született meg Hunfalvy és Budenz német elméjében. Bihari Dániel szerint ez a névalkotás és a „finnugor" terminológia önmagában nem probléma.

Mi az, hogy finnugor?

fn.hir24.hu

A finnugor elmélet jelenkori állapotok alapján, matematikai modellekkel határoz meg több ezer éves viszonyokat. Emberekről, népekről, folyton változó körülményekről lévén szó, ez nem működik. Olyan, mintha néhány levél vizsgálata alapján kijelentenénk, hogyan nézett ki egy fa törzse, merre nőttek ágai. Folytatjuk az fn.hu eredetünk kérdését feszegető sorozatát.

Hogyan keressük az ősmagyarokat?

fn.hir24.hu

A nyelvrokonság bizonyító ereje lassan kikopik a magyar őstörténet kutatásából, az írott forrásokat folyamatosan rostálni kell és a régészet sem mindenható, bár tömeges új információk a jövőben innen várhatók. A magyarok korai történelméről inkább kérdéseink, mint válaszaink vannak, ami szélsőséges nézeteket és vitákat szül. Sorozatot indítunk az igazság kiderítésére.

Az ősi finnugorok kapcsolatban álltak az ufókkal?

Fejes László, nyest.hu

A régészek szenzációs leletre bukkantak a déli Urálban: egy hatvanezer négyzetméteresnél nagyobb rajzra, melyet emberek építettek. Nemsokára alighanem találkozhatunk azokkal az „elméletek"-kel, mely szerint a finnugorok találkoztak a földönkívüliekkel, s genetikai kutatások kideríthetik, hogy bizony a manysik és hantik DNS-e is kilenszer többször csavarodik, mint más földi halandóké.

Török-magyar népzenei kapcsolatok

Sipos János

A magyar népzene ma legszélső, idehajlott ága a nagy ázsiai zenekultúra évezredes fájának, mely Kínától Közép-Ázsián át a Fekete-tengerig lakó különböző népek lelkében gyökeredzik. A magyar népzene egyetlen finnugor nép zenéjével sem rokon. Míg a finnugor-magyar zenei kapcsolatok csekélyek, több szál mutat a törökség zenéi felé. Ez érthető, hiszen török népek nagy szerepet játszottak a ma­gyarság, a magyar kultúra és népzene kialakulásában. Az is nyilvánvaló, hogy a magyar és az anatóliai török népzene közötti kapcsolat nem az oszmáni korból származik.

Reguly ősnépei

Obrusánszky Borbála

A magyar közéletben sokan úgy emlékeznek meg a 19. században élt Reguly Antalról, mint a finnugor nyelvtudomány egyik nagy szaktekintélyéről, aki az 1840-es években fontos adatokat gyűjtött az Urál-vidékén élő hanti-mansi népekről. Magam akkor kezdtem el gyanakodni, hogy a magyar utazó életművével valami nincs rendben, amikor megtudtam, hogy Reguly gyűjtéseit Hunfalvy (Hunsdoerder) Pál és Budenz József rendezték sajtó alá. Ezt követően kezembe kerültek azok a Reguly által írt tudósítások, melyet az Akadémiának küldött 1843-1844. között. Abból a finnugrizmussal ellentétes nézetek olvashatók ki.

Marad az iskolákban a finnugor elmélet kizárólagossága

Történelemportál

Ezidáig nem érkezett megkeresés az oktatási államtitkársághoz azzal kapcsolatban, hogy a magyarság finnugortól eltérő eredetére jutó őstörténet-kutatások eredményei beépüljenek a hazai oktatásba. Erről Gloviczki Zoltán közoktatásért felelős helyettes államtitkár beszélt a Hírlapnak, akit Szőcs Géza kulturális államtitkár a nyáron meghirdetett Julianus barát programja kapcsán kérdeztünk. Mint ismert, Szőcs Géza e program keretében genetikai vizsgálatokkal kutatna őseink után, DNS-teszttel ellenőrizve a legelterjedtebb finnugor elméletet.

Finnugor rokonságunk legújabb kérdései

Idesüss

A magyar nevének gyökerében iráni, nyelvében finnugor-türk keverék, kultúrájában, népművészetében türk-iráni, politikai szervezetében türk. Kunjaink, besenyőink török nyelvűek, jászaink iráni nyelvűek. Mivel a csekély számú honfoglalóknak csupán töredéke volt finnugor származású, s ők sem a vezértörzshöz tartoztak, mégis hogy lehetséges, hogy egy ilyen - mind lélekszámában, mind katonai és kulturális hatásában - jelentéktelen kisebbség nyelvét veszi át a hatalmas többség?

Common Phonetic and Grammatical Features

Piret Klesment, Ago Künnap, Sven-Erik Soosaar, Rein Taagepera

The aim of our study is to present a graphic overview, in the form of maps, of some common features among Uralic and some non-Uralic neighboring languages in their present forms: Indo-European, Altaic and Paleo-Siberian. We abstain from including some geographically remote languages - from the point of view of Uralic - e.g., Basque, Caucasian, Dravidian, Ainu, Korean and Japanese, among the Indo-European languages Albanian, Greek, Armenian and Indo-Iranian, and among the Paleo-Siberian languages Gilyak (or Nivkh) and Ainu.

Néhány megjegyzés faneveinkről

Róna-Tas András

A fanevek jelentős szerepet játszanak az egy nyelvet beszélők történetének rekonstrukciójában. Közismert, hogy a különféle őshazák, így az indoeurópai vagy az uráli népek ősi tartózkodási helyeinek lokalizációjában régóta fontos, bár módszertanilag néha vitatott szerepet játszanak a fanevek. Az alábbi cikkemben egy sokkal későbbi korszakkal, a vándorlások és a honfoglalás idejével fogok foglalkozni, bár nem tudom teljesen megkerülni az általánosabb tanulságok levonását sem. A kiindulópontot bükk fanevünk eredetének vizsgálata adta.

Az írástudók felelőssége

Bakró-Nagy Marianne

Minden tudományágnak érdeke, hogy időközönként számot vessen eredményeivel. Szembenézzen azzal, hogy akár kialakulásának időpontjától kezdve tudományos elemzéseinek tényanyaga, annak kezelése, a módszerek, az elméletek, amelyeket felhasznál vagy éppen kialakít, a tudósi magatartás, kutatói etika, mely mindennek létrehozója, milyen mértékben vagy értelemben produkált maradandó tudományos értéket, megfelel-e a tudományos kutatástól elvárhatóaknak.

Finnugor rokonságunk kérdései

Idesüss

Bizony maguk a szakemberek között is akadnak szép számmal, akik összemossák a nyelvi és az etnikai rokonságot. A finnugorizmus téves értelmezése tehát elsősorban a közoktatás és ismeretterjesztés hibájának tudható be. Amíg maguk a szakemberek között is akadnak olyanok, akik félrebeszélnek, addig ne csodálkozzunk, hogy a laikusok között is találkozhatunk kifogásolható vélekedéssel.

László Gyula, a magyar őstörténet kutatója

Klima László

Az Őstörténetünk legkorábbi szakaszainak megírásával László Gyula új kutatási irányt jelölt ki, melyekhez új módszereket keresett. Félévszázaddal műve megírása után, most kezd kibontakozni, gyerekbetegségeiből kigyógyulni az európai népek, s benne a finnugorok őstörténetét komplexen vizsgáló tudományos irányzat.

Tudomány vagy cenzúra?

Idesüss

A Hami nevezetű blogger Történelem mindenkinek blogjában Szőcs Géza és a finnugrizmus kalandjai címmel egy posztot jelentetett meg, melyben a tudományos diskurzus szükségességét hangsúlyozta a magyar őstörténet terén, egyben Szőcsöt támadva néhány gondolatával kapcsolatban. A posztra reagált Idesüss, akinek hozzászólását a cikkíró kicenzúrázta - annak ellenére, hogy hangneme kulturált és gyűlölettől mentes volt, példaként pedig közismert finnugorista tudósokat szólaltatott meg. Hogy mi a célravezetőbb, a Hami-féle cenzúra avagy az Idesüss által szorgalmazott interdiszciplináris kutatások, az Olvasó majd eldönti.

Possible Language Shifts in the Uralic Language Group

Ago Künnap

I am convinced that Uralic languages do not descend from one, more or less unitary proto-language, spoken about 8,000–4,000 years ago in the Uralic proto-home in West Siberia, South Urals or in the Volga area from where the speakers of that proto-language began to spread out, primarily westward, just as the traditional Uralicists usually suppose.

The Issue of the Language Families in the Light of Recent Research

Paolo Di Giovine

Since we cannot be at all sure that an IE population existed in pre-historical times, we have to strongly doubt also the existence of an IE homeland. Instead, there must have been a community – quite possibly an ethnically distinct community, as it was often the case – that used a relatively homogeneous linguistic structure.

On the Interdisciplinarity in the present-day Historical Uralistics

Ago Künnap

In the framework of a novel approach to the history of Uralic – Finno-Ugric and Samoyedic – languages the data from archaeology and population genetics as well as physical anthropology, geology, climatology and many other branches of science are taken into consideration. I believe that today such an approach is singularly appropriate because in observations of more distant past of languages there are no documented linguistic data at our disposal.

A magyarok genetikája

Dr. Béres Judit

Alapkutatás szintjén azt próbáltuk megnézni, hogy részben a hazánkban élő etnikumok között milyen genetikai kapcsolat van, részben hogyan illeszkedik ez Európa más népességéhez vagy akár Európán kívülihez is. Kilenc hazai etnikum 12 populációját vizsgáltuk meg.

The Uralic Language Family: Facts, Myths and Statistics

Angela Marcantonio

In this book, which is aimed at general linguists as well as Uralic specialists, Angela Marcantonio examines the history, phonology, morphology, lexicon and onomastics of the Uralic languages. She uses both conventional and modern statistical methods of analysis.

Miért pont Álmos? Beszélgetés Kubínyi Tamással

Kubínyi Tamás, Marosics Tamás, Pörzse Sándor

Álmos az a személy, aki a magyarság történetének mindmáig ható legnagyobb döntését meghozta. Két összetartozó döntés ez, egyrészt Dentu-Magyaria, vagyis az akkor létező legnagyobb magyar haza feladása, ami a legnagyobb Isten és ember elleni bűn, ugyanakkor az elődök jogán járó haza, a Kárpát-medence visszafoglalása, ami a legnagyobb Isten és ember előtt szerezhető érdem. E vitán felülálló történelmi ténypár iránti kíváncsiság hajtott tovább, és akkor jöttek kellemetlen meglepetések. Kiderült, hogy Álmos történetét eddig átfogóan senki nem írta meg.

Babiloni pogány mítoszok, Kézai Képes Krónikája és a finnugor áltudomány

Götz László

Szeretnénk itt megragadni az alkalmat, hogy ezt a történelmi irodalmunkban immáron jó száz év óta kísértő, egyik szerzőtől a másikig kritikátlanul továbbgörgetett valótlanságot helyreigazítsuk. Röviden szólva: Kézai nem a Biblia szövegét használta fel dicső ősök keresésére - ahogy ezt szakirodalmunk Hunfalvy óta a legtöbb esetben előszeretettel hangsúlyozni szokta. Minden jel arra mutat, hogy itt dogmával állunk szemben, amely szent és sérthetetlen. Már maga a gondolat is tűrhetetlen volt, hogy a rablóhordáknak kinevezett magyaroknak még a 13. században is a babiloni időkre visszanyúló eredethagyományaik lehettek.

A históriai ámítás legújabb hazai trükkjei

Dr. Bakay Kornél

Az elmúlt hetekben feltűnően gyakran találkozhattunk a Kossuth Könyvkiadó és a Metropol Könyvtár reklám szövegeivel mind a televízióban, mind a Magyar Rádióban, mind a folyóiratokban, hirdetvén: rendkívüli históriai esemény részesei lehetünk, mivel 24 kötetben megjelenik Magyarország története Romsics Ignác főszerkesztésében, a hazai - úgymond - legnevesebb történészek tollából. Szomorúan vehetjük tudomásul, hogy a hivatalosan elismert és támogatott magyarországi történész műhelyekben megállt az idő!

Az uráli-finnugor nyelvek genetikus nyelvcsaládi elméletének ellentmondásairól

Götz László

Amikor a 19. század derekán Hunfalvy Pál és Budenz József A. Schlözer göttingai iskolájának finnugor-magyar leszármaztatásai elképzelését magukévá tették és annak nyomdokain haladva megkezdték a magyar és a finnugor nyelvek széleskörű, részletes összehasonlítását, csakhamar kitűnt, hogy a magyar egyezések - pontosabban mondva párhuzamok - száma az egyes finnugor nyelvekben nagyon különböző. De hasonló volt a helyzet a finn nyelvek egymás közötti megfeleléseinél is. Ebből a jelenségből arra következtettek, hogy az egyes finnugor népek, népcsoportok szakaszonként váltak ki egy eleve feltételezett, egységesnek vélt ősnépből, illetve nyelveik fokozatosan különültek el egy - ugyancsak hipotetikus - közös ősnyelvtől.

A szlávok régészeti kutatása hazánkban

László Gyula

Nyilvánvaló, hogy az a feltételezés, hogy a honfoglaláskor az egész Kár­pát-medence szláv lett volna, té­ves. A griffes-indások késő avar-kori népessége jóval na­gyobb tömegű lévén be is olvasz­totta magába a hódítókat. Szőke Béla megállapításai nyomán tel­jesen megváltozott az a kép, amelyet Hampelre támaszkodva Fehér Géza is képvi­selt, azaz, hogy a halántékkarikás temetők szláv népességet jelentenek. Ezek jó része ugyanis kétségkívül a magyar köznép temetője.

Sumerian, Proto-Uralic, Proto-Finno-Ugrian and Hungarian

Prof. Dr. Alfréd Tóth

In this study I will prove that the so-called Sumerian Hypotheses of Hungarian is true. This does neither mean that Hungarian is the same as Sumerian, nor does it mean that Hungarian alone has Sumerian as its ancestor language. What I will prove with the present study is that at least 731 Hungarian lemmata which are shared by at least 1 more lemma in at least one other member of the Finno-Ugric language family can be traced back to Sumerian.

A magyar embertani típusok

Kiszely István

Kiszely István nemzetközi hírű antropológus, egyetemi tanár a magyar embertani típusokról, a genetikai vizsgálatokról, az őstörténetről.

A honfoglaláskori szlávokról

Radics Géza

Radics Géza összefoglalója a honfoglaláskori szlávokról és a finnugor elmélet tárgyi bizonyítékairól.

A finnugor rokonság megítélése az őstörténeti tudományokban

Klima László

Ez a finnugor rokonság nekünk gyanús. Saját tudományunk eredményeivel nem tudjuk alátámasztani azt, amiben hinni szeretnénk - a finnugor rokonságot. A honfoglaló magyarság anyagi kultúrájában ugyanis nem találjuk a finnugor eredetű elemeket.

Az ősműveltségek és az areális nyelvelmélet

Ruzsinszky László

Az egységes indogermán ősnyelv feltételezésének kényszere nem áll fenn. Ezzel annak a szükségessége is megszűnik, hogy közös őshazát, egységes embertani fajtát és kultúrát kelljen posztulálnunk.

Szenzációs kutatási eredmények a honfoglaló magyarokról

National Geographic

Fordulatot hozhat a honfoglaláskor kutatásában az az új eredmény, amelyről a Magyar Őstörténeti Munkaközösség Egyesület konferenciáján számolt be Fóthi Erzsébet, a Természettudományi Múzeum munkatársa. Szerinte embertani szempontból egységesen keleti típusú, a korai bolgárokhoz hasonló nép érkezett a honfoglalás idején a Kárpát-medencébe.

Finnugor gyökereink

Bakay Kornél

Mind Bél Mátyás, mind Pray György, mind az ugyancsak jezsuita Katona István, hatalmas adattömeg felhasználásával, úgy írta meg a magyar történelmet (Katona 42 kötetben!), hogy hitet tett az ősi szkíta-hún-avar-magyar rokonság mellett, noha a Habsburg-házhoz való ragaszkodásuk mindenek felett állt.

Az ogóroktól az ugorokig

Kánnai Zoltán

Árpád népe azonos Teolaktosz ogórjaival, Mihály pátriárka wugurjaival és a Nyesztor-krónika ugorjaival (akik a közlés szerint éppen a kazároktól jöttek, éppúgy, mint korábban a bolgárok), továbbá a magyar őshaza a dél-káspi régióban van, és a magyarok édestestvérei a kazárok, bolgárok és avarok.

A História Anonymus hiteléről

Varga Géza

Jellemző a História szerkesztőinek végletes Anonymus-ellenességére, hogy ők akkor is Bóna hiperkritikus szövegét adták ki újra, ha közben tudott dologgá vált, hogy az politikai nyomás miatt nem felel meg a valóságnak. Az sem számított, hogy annak hiperkritikus álláspontját azóta Bóna és a korábban szintén Anonymus-ellenes álláspontot hangoztató Győrffy is megtagadta.

Fodor István: Őstörténet és honfoglalás c. kötete a nyelvrokonságról

Varga Géza

A Kossuth Könyvkiadó által kiadott sorozat első kötete íródott a legvitatottabb témákról. A szerző a finnugrista álláspontot adja elő. A kritikusnak a hibalista összeállítása maradt.

Az Aranyfejedelem éneke

Z. Tóth Csaba

Egy osztják ének és szabir vonatkozásai. Innen ered a nagydobra vert finnugor eredetünk és nyelvrokonságunk! Ideje továbblépni, kedves akadékoskodó akadémikusok.

Történelmi nyelvészet és a finnek eredete

Dr. Angela Marcantonio

Az elmúlt két évtizedben Finnországban, s a határain túl is számos kiadvány jelent meg a tudomány több területén, mint a nyelvészet, embertan, régészet, örökléstan területein, melyek - a maguk szakterületén belül - mind megkérdőjelezik a megállapodott, hagyományos uráli (U) elméletet a finnekkel és nyelvükkel kapcsolatban. Hasonlítsuk össze például a nyelvészet területén kívüli munkákat: Dolukhanov (2000a & b); Julku és Äärelä (eds,1997), Julku (2000); Niskanen ( 2000) és Nuñez (1987) műveit; nézzük meg továbbá a következő cikket e kötetben további tájékozódás céljából: ‘Palaeontology: Science or Fiction?‘ (fordítása: Tudomány, vagy tudományos koholmány?)

Linguistic Palaeontology - Science or Fiction?

Dr. Angela Marcantonio

I am a linguist, specialising in Uralic studies. My recent book (Marcantonio 2002a) carefully examines the evidence in favour of the theory that the Uralic languages are genetically related. In the extensive literature on this subject, I find that there is no scientific evidence at all in favour of the Uralic theory. Instead there is an extensive interlocking network of self-consistent assumptions and circular reconstructions. I conclude that the Uralic languages do not form a language family.

Historical linguistics and the origin of the Finns

Dr. Angela Marcantonio

In the last couple of decades there have been in Finland as well as abroad a number of publications, in several fields of science, such as linguistics, anthropology, archaeology, genetics, which, one way or the other, all question what one can call ‘the standard, traditional Uralic (U) theory’ about the origin of the Finns and their language. Compare for example the following works in fields outside linguistics: Dolukhanov (2000a & b); Julku and Äärelä (eds,1997), Julku (2000); Niskanen ( 2000) and Nuñez (1987); see also the article ‘Palaeontology: science or fiction?’ in this volume for further references.

Útjelzők a magyar ókor történetének kutatásához

Mesterházy Zsolt

A magyar ókor kérdéskörével behatóan foglalkozom néhány éve. Nem remélt összefüggések tárultak fel előttem, műveltségünk elemeit ma már nemcsak keleten, de nyugaton egyaránt észlelem olyannyira, hogy táguló figyelmem használható történeti adatok birtokába juttat.

Szem és mag

Bíró Lajos

A mag szavunk, amelyből a magyar népnév is képeztetett, az élet titkát is magában hordozó lényeget jelenti, a közepet, az eredetet és a belsőt. A latin medius = közép és az egyik iráni magyar hon, Mada latin Média neve sem véletlenül cseng össze.

Vásáry István a Jugria-kérdésről

Varga Géza

A Vásáry István által követett módszertan arra a feltételezésre épül, hogy a kutatás lényegében befejettnek tekinthető, alapvetően új felismerések már nem várhatók, a finnugrista tudomány a megvilágosodottság állapotába érkezett; a másként gondolkodók elmebetegek, akiknek az álláspontjával nem kell foglalkozni.

100 éves a Keleti ezüst

Zegernyei

A Keleti ezüst az egykori Perzsiában egykoron uralkodott Szaszanida dinasztia fémművességének emlékeit mutatja be. Hogy mi ebben a finnugor? E tárgyak – korsók, tálak, csészék – többsége finnugor területről került elő. És mi benne a magyar? Az edényeken ábrázolt jelenetek és díszítő motívumok párhuzamai a Kárpát-medencében talált, és a honfoglaló magyarokkal kapcsolatba hozható nagyszentmiklósi kincs edényein láthatók.
Archívum / Archive

anatolia, archeology, assyria, avar, babylon, caucasus, chaldea, egypt, etruscan, finnugor, genetics, hun, indo-european, kelta, linguistics, magyar, media, mitanni, nyelveszet, parthia, persia, regeszet, scythia, subartu, sumer, szabir, szkita, urartu, video,