Ancient history - Ókor, őstörténet Scythia - Szkítia Pyramids - Piramisok Sumerian clay tablet - Sumér agyagtábla Sumerians - Sumérok Assyria - Asszíria Ancient Egypt - Ókori Egyiptom Egyptian hieroglyphs - Egyiptomi hieroglifa Scythian treasure - Szkíta kincsek Sarmatian - Szarmata

Hun

A genetika tett pontot a ló háziasítása körüli vitákra

mult-kor.hu

A lovakat hatezer évvel ezelőtt háziasították Ukrajna, Oroszország délnyugati és Kazahsztán nyugati részén – derült ki egy genetikai kutatásból. Az új kutatás a nukleáris DNS-ekre fókuszált. A mintákat nyolc, európai és ázsiai országban élő mintegy 300 lóból vették. Ez az elmélet egyúttal arra is választ ad, hogy az anyai ágon öröklődő mitokondriális DNS-ek miért mutatták azt, hogy ló domesztikálása több helyen és több időben történt.Hozzászólás Király Péter „A honalapítás vitás eseményei” című könyvéhez

Zelliger Erzsébet

A könyv tartalmához két témakörben szeretnék hozzászólni: a latin (és német) nyelvű egynémely adatához egyrészt, másrészt a „kalandozások kora” terminus használatához. Az itt elmondottak – és főként KIRÁLY PÉTER könyve – nem lezárása, hanem éppen kezdete lehet annak a tudományos kutatásnak, amely a történettudomány és a régészet mellett a nyelvtudományt is újabb vizsgálatokra kell, hogy serkentse.

Indoiráni párhuzamok a magyar őstörténetben

Z. Tóth Csaba

A Szintasta-Andronovo kultúrák egyes csoportjai, a fjodorovo-alakuliak i.e. 1750-1500 körül behatoltak a transzuráli erdőövbe, gyarmatosították a területet és lakóit, majd néhány száz év múlva visszaköltöztek az Urál-Volga-térségbe, ahol a Cserkaszkul-Mezsovka régészeti emlékeket hagyták hátra ; ekkortól jöhettek létre a protoiráni-protofinnugor, azaz ősmagyar/ősszavárd és ősuráli kapcsolatok.

A jász-kunok története

Gyárfás István

A scythák őstörténelme. Parthus birodalom. China melléki húnok, vagy hiongnuk. Kúnok és jászok Etele kora előtt. Etele és a nagy hún birodalom Európában. Etele fiai és az avar birodalom Európában. A kozár birodalom és az árpáddal beköltözött kúnok. A besenyő-kúnok. A palócz-kúnok. Az úzok és kún ország. A kúnok Magyarországban, az Árpád-házi királyok alatt. 1239–1301.

A manual on the Turanians and Pan-Turanianism

The work is divided into six chapters. The first, after stating the source and meaning of the term 'Turanian' furnishes a general survey of the Turanian race, setting forth its origin, migrations, present distribution, numbers, characteristics, language, religion, and civilization. The following chapters describe the five main branches of the Turanian people together with the subdivisions of each branch.

Korabeli lapszemle: Felvinczi Takács Zoltán a turáni művészetről

L o n d o n, november 9. /Magyar Távirati Iroda/ Felvinczi-Takács Zoltán, az ismert magyar orientalista műtörténész a londoni School of Oriental Studies /a londoni egyetem keleti intézete/ meghívására 7-én, 8-án és 9-én tartotta meg előadásait a londoni egyetemen. Vázolta azokat a szempontokat, amelyek a magyar kutatót a Távolkelettel kapcsolatban elsősorban érdekelhetik, mert közvetlen vonatkozásúak velünk. Nagy vonásokban rendszeresen csoportosítva ismertette azokat a művészeti alkotásokat, amelyek a népvándorlás korából maradtak ránk. Az ezeken található ázsiai elemekre mutatott rá, amelyek megvilágítják az u.n. "sötét évszázadon" át hozzánk vezető utat.

Korabeli lapszemle: Attila és a hunok

Érdekes könyv jelent meg legutóbb Parisban Marcel Brion történetiró tollából "Attila élete" cimmel, a Vie des Hommes Iilustres sorozatában. Pár hét alatt nyolcadik kiadását érte meg s a kritika feltűnő rokonszenvvel fogadta. Minket magyarokat közelebbről is érdekel a könyv, mert tul azon, hogy brilliánsul megirott életrajz és korrajz, de amellett az első olyan irás nyugati iró tollából, mely Attila legendás alakját, az Isten ostorát, aki az európai köztudatban ugy él, mint a legbátrabb barbár, mint az Antikrisztus, aki azért jött a távoli Keletről, hogy egy elemi csapás kárhozatával legyen fenyitő eszköze a megtorló égi igazságszolgáltatásnak, valós és elfogulatlan megvilágításba helyezi.

Hunok a Kaukázusban

Mübariz Helilov, Nyitray Szabolcs

Idehaza csak rendkívül felületesen vagy még névrõl sem ismert kaukázusi források bizonyítják a hunok és az ottani kereszténység történelmi kapcsolatát. Sokan a belénk ültetett elõítéleteknél fogva eleve úgy teszik fel magukban a kérdést, hogy miféle kötõdése lehetne a hunoknak a kereszténységhez, mikor Atilla és népe köztudottan pogány volt. És hogy milyen kapcsolatunk van nekünk, magyaroknak ezzel a jelentős részben kereszténnyé lett, de a finnugrista akadémikusaink által eltűntnek nyilvánított kaukázusi hun és szabír népességgel, azt a legújabb bizonyítékok egész láncolata világítja meg ebben a könyvben.

Itt voltunk 895 előtt is?

B.D. fn.hu

A kettős honfoglalás elmélete megkérdőjelezhető, de a 895-ös dátum sincs kőbe vésve. Sőt. Ma csak annyi biztos, hogy Árpád népe keletről érkezett a Kárpát-medencébe, és nem valószínű, hogy a besenyők elől menekült volna. Nehéz azt is elképzelni, hogyan lehetett gyerekekkel, szekerekkel, csordákkal menekülni.

Szárnyak és színek a sztyeppei államszervezetben

Ötvös Péter

Az ókori és középkori sztyeppei birodalmakban általános gyakorlatnak számított, hogy területüket egy középső, valamint két oldalsó (általában keleti és nyugati) szárnyra tagolták, az égtájakat és törzseket pedig színekkel azonosították. A központi terület, valamint a mellette létrehozott szárnyak az ázsiai hun államban jelentek meg először.

A kunság népi kultúrájának keleti elemei

Bartha Júlia

A kunokról szóló írások kiemelik a harcos természetet, a nomád életforma teremtette szilaj szellemet, aminek nyomát a kunságiak sajátos tudatában még ma is fellelhetjük. Kik voltak és honnan jöttek ezek, a történelmüket átverekedő török műveltségű népek, akiknek különféle elnevezéséről, úgy, mint koman, kuman, kun, szári, kipcsak nevekről a bizánci források is megemlékeznek?

Az első szkíta-hun történeti alkotmány

Obrusánszky Borbála

A 19. századi magyar történészek körében még egyértelmű volt az, hogy az Anonymus által megörökített vérszerződési eskü volt az első magyar történelmi alkotmányának alapja, amikor is a szövetséget kötő törzsek szabályozták az új államot vezetők jogait és kötelességeit. Az ősi magyar jogszokás nem egyedülálló, hiszen a szkíta és hun népek között nagyon változatos formákat találunk.

Hun sztereotípiákat cáfoltak Szibériában

Obrusánszky Borbála

A Bajkál-tó környékét, valamint Mongólia történetét-régészetét és antropológiai eredményeit átértékelő nemzetközi kutatócsoport nemrég tartotta meg első konferenciáját a burjátföldi Ulán Udében. A Burját Állami Egyetem, a Mongol Állami Egyetem, valamint külföldi, a témával foglalkozó történészek és régészek részvételével megtartott tanácskozásokon öt kontinensről érkezők a neolit kortól egészen a középkorig dolgoztak fel és értékeltek tudományos kérdéseket.

Ítélet egy mongol–magyar balítéletről

Kara György

Ez a régi kínai négyszegletes pecsétnyomatokkal díszített, szép ruhájú kis könyv a címe szerint a hun nyelv emlékeivel foglalkozik. Obrusánszky a kínai Belső-Mongol Egyetem egyik tanárának, az arhorcsin mongol nemzetiségű eposzkutató Ucsiraltunak egyeteme mongol nyelvű folyóiratában 1996 és 2004 között kiadott hét tanulmánya magyarítására vállalkozott.

Hunnenforschungen

Friedrich Hirth

Bei einer früheren Gelegenheit wurde in diesen Blättern über meinen Versuch, ein in der Chronica Hungarorum des Johannes von Thurócz mitgetheiltes, bisher als apokryphisch angesehenes Verzeicbniss der Vorfahren Attila's auf die in den chinesischen Aufzeichnungen des Alterthums erhaltenen Regentennamen des centralasiatischen Hiung-nu-Volkes zurückzuführen, Bericht erstattet.

Tudomány vagy cenzúra?

Idesüss

A Hami nevezetű blogger Történelem mindenkinek blogjában Szőcs Géza és a finnugrizmus kalandjai címmel egy posztot jelentetett meg, melyben a tudományos diskurzus szükségességét hangsúlyozta a magyar őstörténet terén, egyben Szőcsöt támadva néhány gondolatával kapcsolatban. A posztra reagált Idesüss, akinek hozzászólását a cikkíró kicenzúrázta - annak ellenére, hogy hangneme kulturált és gyűlölettől mentes volt, példaként pedig közismert finnugorista tudósokat szólaltatott meg. Hogy mi a célravezetőbb, a Hami-féle cenzúra avagy az Idesüss által szorgalmazott interdiszciplináris kutatások, az Olvasó majd eldönti.

A mongol hódítás és Magyarország

B. Szabó János

A Corvina Kiadó Tudástár sorozatának új opuszában B. Szabó János lényegre törően foglalja össze a történéseket, erőteljes hangsúlyt fektetve a nemzetközi összefüggésekre. A könyv öt nagy fejezetben és számos alfejezetben tárgyalja az 1241-42-es időszak eseményeit. A tatárjárás szavunk régi hagyományra utal, a magyar nyelvben ugyanis az egyes vidékeket elpusztító ellenséges hadjáratokat járásnak nevezték.

Vita a hunok hagyatékáról

Obrusánszky Borbála

A Belső-Ázsiában élő mongolok mindegyike magáénak vallja az egykori hun világbirodalom örökségét. A versenyben élen járt a Kínához tartozó Belső-Mongólia, ahol először avattak fel Hun Múzeumot. Talán ezt irigyelték meg a Mongóliában és az Oroszországhoz tartozó Burjátiában élők, akik mindketten saját hasznukra akarják fordítani az ott talált ősi emlékeket.

A székelyek kereszténysége és bejövetelük időpontja

Szöllősy Kálmán

Mivel Theodor népe között már a Kárpátmedencébe való bejövetelt megelőzően terjedni kezdett a kereszténység, kézenfekvő, hogy eredeti terminológiája nem szláv; a török eredetű egyházi szókincs valószínűleg a Kaukázus vagy a Feketetenger körül töltött időkben kerülhetett nyelvükbe. Bár úgy gondolom, hogy székely nevű néprészlegünk Volgai Bulgáriából érkezett, oda a Kaukázus vidékéről vándorolt a VIII. század végén. Az utóbbi területen lehet kereszténységük gyökere; e helyütt már igen korán megindult a keresztény térítés, mert Bizánc politikai érdekeit szolgálta. Ám nemcsak a bizánciak térítettek, hanem a grúzok és a független örmény egyház is.

Cumans and Tatars

István Vásáry

The Cumans and the Tatars were nomadic warriors of the Eurasian steppe who exerted an enduring impact on the medieval Balkans. With this work, István Vásáry presents an extensive examination of their history from 1185 to 1365. The basic instrument of Cuman and Tatar political success was their military force, over which none of the Balkan warring factions could claim victory. As a consequence, groups of the Cumans and the Tatars settled and mingled with the local population in various regions of the Balkans.

Besenyő őstörténet

Fehér M. Jenő

A besenyők legősibb eseménytörténeti feljegyzése az ázsiai hunok és kínaiak közti szakadatlan harcok során maradt reánk. A két pásztor nép szomszédságában a Sárga-folyó kanyaróban élt hatalmas nyájait őrizve a kínaiul „jüecsi”, törökül „topár” néven ismert törzsszövetség keretében a „Bés”, azaz „Öt-törzs”. A topár inkább szelíd földművelő, rideg állattenyésztő nép volt s rábízta az államvédelmet erre a könnyűlovas népre, amelynek öt törzse felett közös választás alapján a hunoktól átvett „senyő” vitte a vezető szerepet.

A magyar regevilág és a Nagy Napciklus

Baktay Ervin

Hunor és Magyar a regehagyomány szerint Ménrót (Nemrót) fiai. Ez tudvalevően azonos Nimróddal, aki nagy vadász vala az Úr előtt. Ismert tény, hogy az Orion csillagképet a megfelelő művelődéskörök területén másképpen Nimródnak nevezték. Az Ikrek csillagképe az ősmagyar mithológiában nyilván Hunort és Magyart jelentette. Nem vitás, hogy a magyar mithikus szemlélet a regés hősöket kapcsolatba hozta a csillagképekkel, a csillagos égbolttal: elég, ha a Hadak Útjára vagy Csaba Nyilára utalunk.

Önazonosság és idegenfelfogás a korai magyar történetírásban

Halmágyi Miklós

Az eredeztetés megszokott fordulata, hogy a szerző valamelyik bibliai hőstől származtatja népét. A magyarsággal kapcsolatban több bibliai név is felmerült, akikkel eleinket kapcsolatba hozták. A 10. századi Nyugat-Európában felmerült az a nézet, hogy a kalandozó magyarok Góg és Magóg népe, akik a végítélet előtt jönnek el, és akikről Ezekiel próféta jövendölt. Ezt a véleményt egy levélből ismerjük, amit egy St-Germanus közösséghez tartozó szerzetes írt a verdun-i püspöknek. A szerzetes cáfolja azt a véleményt, miszerint a bibliai Góg és Magóg népe a magyarokat jelenti, Góg és Magóg népe szerinte az eretnekeket jelképezi.

Szarmata kemence Kecskeméten

mult-kor.hu

A Hun Birodalom egyik településének gazdagságát bizonyító leletekre bukkantak a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat régészei a Kecskemét mellett épülő Mercedes-gyár területén. Az előkerült leletanyagok révén igen pontosan rekonstruálni lehet az itt élt népek életét, szokásait, most viszont az is kiderült, hogy a helyi közösség a korabeli viszonyok között meglehetősen gazdagnak számított.

Kusánok és heftaliták - Szkíta népek nyomai Indiában

Dr. Aradi Éva

Az eredetileg kínaihoz hasonló nyelvű jüecsi népcsoportot a kínai évkönyvekben Kuei-Suangnak nevezték. A xiungnukkal egy időben az Ordosz völgyében éltek az Orkhon folyónál, és noha mindkettő szkíta nép volt, ősi ellenségnek számítottak. Krisztus előtt 170-ben az erejük teljében lévő xiungnuk szinte megsemmisítő vereséget mértek a jüecsikre, akik ekkor elindultak Nyugat felé, és az első szkíta törzsként a népvándorlás elindítói lettek. Ötven évvel később elfoglalták Baktriát. Ezt követően a már száz éve uralkodó öt törzs közül Krisztus előtt 50-ben a legerősebb legyőzte a másik négyet, és egyesítette a törzseket, ettől kezdve nevezték őket a perzsák és indusok kusánnak.

Kőműves Kelemenné mondájának szkíta-hun gyökerei

Samu Pál Attila

A magyar mondavilág egyik különlegesen ősi emléke Dévavár építésének balladákban fennmaradt története. Grandpierre K. Endre a Kővárból kiáltó asszony című művében részletesen elemezte az ősmonda legrégibb rétegeit. Az emberi közösség a dévekkel - a felsőbb isteni hatalmat, a természet erőit jelképező szellemek - küzd a hegy tetejének birtokba vételéért, hogy ott várat építhessen. Végül az embereknek maguk közül kell egy értékes személyt áldozatul adniuk, így falazzák be a kőművesek vezetőjének feleségét, élete társát a kövek közé.

Ősmagyarok leszármazottai Azerbajdzsánban

Nyitray Szabolcs

A Kaukázusban a magyarokkal és műveltségükkel kapcsolatban az első adatokat, az V-XI. századokban keletkezett, a helyi forrásokat egy gyűjteményben összefoglaló Derbendnáme szolgáltatja. Nagyon valószínű, hogy a Derbendnámét, mint egységes gyűjteményt, a XI. században rögzítették írásban (ebben nem tér el a szakemberek véleménye), majd a kéziratokat tovább másolták és le is fordították, amit aztán a fordítók a saját megjegyzéseikkel egészítettek ki.

Nomads of the Eurasian Steppes in the Early Iron Age

Jeannine Davis-Kimball, Vladimir A. Bashilov, Leonid T. Yablonsky

This anthology focuses on the Scythian, Sauromatian, Sarmatian, and Saka Iron Age nomads who inhabited the Eurasian steppes in the first millennium BC. Written by ten of the foremost archaeologists from the Institute of Archaeology, Russian Academy of Sciences, the material presents a survey of archaeology of nomadic burials from 1960 to1990. The majority of the material, including many illustrations, has never been published in English before this volume.

A hunok öröksége

Az utóbbi másfél évtizedben a külföldi tudományos közéletben új lendületet kapott a hunok kutatása, melynek eredményeit szinte évi rendszerességgel nemzetközi tudományos konferenciákon ismertetik. A tanácskozások résztvevői, elsősorban régészek és történészek keleten és nyugaton egyaránt jelentősen átértékelték a sztyeppei világ kiemelkedő népének, a hunoknak a szerepét. Az eddig megjelent számos publikációkból már elég egységes kép rajzolódik ki a hun világról, és most az lenne a világon él kutatók feladata, hogy megalkossák a hun monográfiát. Ez a kötet ennek a nagy monográfiának az alapjait megpróbálja lerakni, de a pontos kidolgozása a jövő feladata lesz, amelyhez számos kutató csatlakozik majd.

The Earliest Wheeled Transport In Southwestern Central Asia

L.B. Kirtcho

The article addresses models of carts found at Altyn-Depe – a key Chalcolithic and Bronze Age settlement in Western Central Asia, dating to the late 4th – early 3rd millennia BC. This is the earliest evidence of wheeled transport in the region, providing information on the type and construction of carts used by the early agriculturalists of the Middle East. The models represent two-wheeled carts with shafts that were apparently linked to a yoke. Judging by representations of the harness, bulls (possibly oxen) were the only draft animals. In the second half of the 3rd millennium BC, fourwheeled carts appeared at Altyn-Depe.

Ősmagyarok Azerbajdzsánban

Mübariz Helilov, Nyitray Szabolcs

Egy történelmi jelentőségű, tudományosan minden oldalról tényszerűen alátámasztott felfedezést, a finnugor légvárat azonnal romba döntő hiányzó láncszemet teszi most közzé Mübariz Helilov azerbajdzsáni akadémikus és magyar munkatársa, a több mint három évet Azerbajdzsánban kutató történész, Nyitray Szabolcs.

Keleti gyökerek a kunság identitásában

Dr. Bartha Júlia

A Kunság népi kultúrájában számos olyan műveltségi elem őrződött meg, amely az egykori kun műveltség része volt. Beépült a magyar kultúrába, így annak különös színt adott, s egyben táplálta azt a sajátos történeti tudatot, ami a térség legfőbb jellemzője. A Kunság, mint az Alföld legnagyobb állattartó körzete életmódjában sokáig megőrizte a keleti hozadékot, ami fundamentumát jelenti annak a származástudatnak, és annak a sajátos színezetű népi kultúrának, amely olyan markánsan megmutatkozik.

A kunok ulas törzse és törökségi kapcsolatai

Mándoky Kongur István

A kunok nagyállattartó lovasnomád népe a XIII. század elejére nyugat felé egészen az Aldunáig, illetőleg a Kárpátokig terjeszti ki birodalma határait. Kelet felől azonban fenyegető ellenség közeledik, akinek csak rövid ideig tud ellenállni, mígnem a szorításnak engedve, a kun nép egy része is Magyarországon találja meg a végső menedéket és hazáját. 1239-ben IV. Béla magyar király a Kötöny kun fejedelem vezetésével az országba költözött kb. 40 ezer kunt a Duna-Tisza közén telepítette le.

Kunok Világtalálkozója

IV. Béla király 770 évvel ezelőtt telepítette be Magyarországra a Kunokat, Kötöny fejedelemmel az élükön. Az 1239. évi betelepülés évfordulója tiszteletére, az évszázadok alatt magyarrá vált kun őseink emlékére és a kis- és nagykun települések összetartozásának erősítésére jött létre a Kunok I. Világtalálkozója. Az ezt követő, háromévente megrendezésre kerülő világtalálkozók pedig a kun identitástudat és hagyomány megőrzését, ápolását és továbbfejlesztését tűzte ki céljául.

Kik voltak az avarok?

Csuray Károly

Az írott emlékek, az egykorú és közelkorú történelem, a nép köztudata, hagyományai, mind tisztában voltak azokkal az igazságokkal, amelyeket az újabb és legújabb tudományok vakmerőén letagadtak, vagy egyes tudósok problémákká avattak. Mikor csak a régi írott történelemnek egymagában kétségtelen ténye az, hogy az avarok (Baján népe) nem voltak avarok, hanem határozott bizonyossággal hunok.

Late prehistoric exploitation of the Eurasian steppe

Marsha Levine, Yuri Rassamakin, Aleksandr Kislenko, Nataliya Tatarintseva

The authors present their individual current research examining the use of steppe lands and the impact of their populations upon each other. Using archaeological evidence from previous excavations, the authors address topics that have for decades confronted and confused archaeological interpretations of the Eurasian steppes. Foremost under consideration are assumptions concerning the domestication of the horse, the realities of warrior invasions from the east, and the emergence of a true mobile pastoralism.

Antik erődvárosok Dél-Türkmenisztánban

Z. Tóth Csaba

A finnugrizmus egyeduralma miatt itthon csak keveset tudhattunk épp a volt Szovjetúnióban néhány évtizede folyó régészeti ásatásokról. Az oroszok újabban ismét helyettünk írják meg a történelmünket.

Dapanji (Uyghur cuisine) / Dapandzsi (ujgur konyha)

Az ujgurok egyik kedvenc étele a dapandzsi. Egyfajta átmenet a pörkölt és a paprikás csirke között. Tartozékai: csirke, hagyma, fokhagyma, édes zöldpaprika, a bogyiszlóihoz hasonló erős paprika, krumpli, római kömény, őrölt szecsuáni bors, olaj, szójaszósz és - igen - sör, noha a legtöbb ujgur muzulmán.

Magyar kutató járt a hunok fővárosában

mult-kor.hu

A mongol kutatók kicsit irigyek ránk, hogy nekünk van hun-mondánk - mondta el dr. Obrusánszky Borbála történész-orientalista a Múlt-kornak. Jelenleg a mongolista történészek azon az állásponton vannak, hogy a hunok hozták létre azt a sajátságos pusztai államformát, melynek egyes elemei évszázadokon keresztül megőrződtek. Szintén egységes álláspont alakult ki a xiong-nu és a hun nép azonosságáról, sőt a kínai nyelvészek azt is tudni vélik, hogy a xiong-nu kifejezés valójában egy hunnu alakot ad vissza, a régi kínai kiejtés alapján.

A hun lovastemetkezések – magyar vonatkozásokkal

Érdy Miklós, Erdélyi István

Dr. Érdy Miklós, amerikai magyar orientalista 2001 második felében szép könyvvel lepte meg olvasóit, melyben az utóbbi évtized szívós kutatómunkájának eredményeit tárja elénk. Az izgalmas probléma lényege: van-e közük az ázsiai hunoknak az Európában a 4. század utolsó harmadában megjelent hunokhoz, vagy sem? A neves szerző régészeti források alapján keresi erre a választ, és – úgy látszik– sikerrel.

A kunhalmok védelme és megmentésük lehetőségei

Kiss Csaba

A kunhalmok mesterséges eredetű földtani képződmények (építmények), amelyek tájképi, régészeti, botanikai, zoológiai és kultúrtörténeti szempontból kiemelkedően értékesek, az Alföld nagytáj sajátos antropogén formakincsei. Mint tájelemek harmonikusan illeszkednek a sík környezetbe, a nézelődő számára esztétikai látványt nyújtanak. A kunhalmok pusztulása (megsemmisülése) főleg e századunk közepétől vészes méreteket öltött. Az egykori több tízezer halomból mintegy 5 %-uk (kb. 2000 db) azonosítható be, de jelentős részük ezeknek is súlyos retorziót szenvedett. Felismervén, hogy a halmok több szempontból is Magyarország kivételes unikális értékű tájelemei, sokan szót emeltek mellettük.

Kurgans, Ritual Sites, and Settlements

Jeannine Davis-Kimball, Eileen M. Murphy, Ludmila Koryakova, Leonid T. Yablonksy

This richly illustrated volume will add immensely to the small, yet growing, corpus of Eurasian Archaeology published in the English language. Comprised of thirty articles, the authors have focused on the Bronze Age beginning in the third millennium BC to ca., continuing to include the first millennium BC Early Iron Age, with a terminus of ca. AD 500. The geographic range extends from the far western great Hungarian plains, north to Fennoscandia and its relationship with Siberia, south to include northern Afghanistan and the Kalmyk steppes, and east to the Altai Mountains in western Mongolia.

Az ogóroktól az ugorokig

Kánnai Zoltán

Árpád népe azonos Teolaktosz ogórjaival, Mihály pátriárka wugurjaival és a Nyesztor-krónika ugorjaival (akik a közlés szerint éppen a kazároktól jöttek, éppúgy, mint korábban a bolgárok), továbbá a magyar őshaza a dél-káspi régióban van, és a magyarok édestestvérei a kazárok, bolgárok és avarok.

Magyarok, szavárdok, hunok a 2. századi Szármáciában

Z. Tóth Csaba

Sem a chun/hun, sem a suard/szavárd, sem a mater/magyar népnév említése Ptolemaiosznál nem lehet tévedés, vagy antik toposz, azaz ellenőrzés nélküli átvétele, ismétlése régebbi adatoknak, hiszen a görögök értesüléseiket egyrészt a Fekete-tengertől északra fekvő görög városok lakóitól közvetlenül szerezhették, másrészt Hérodotosz történeti könyveiben Szkítia leírásánál még nem szerepelnek ezek a népnevek.

A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei

Lukácsy Kristóf

A magyar Kelet népe, eredetét és szülőföldjét Ázsiában csak keleti kútfők segítségével lehet felderíteni; a nyugati kútfők, az eddig tett kísérletek után ítélve egymaguk erre elégtelenek. A belőlük nyert történeti adatok a keleti kútfők világánál nyernek fényt, határozottságot, és válnak alkalmas anyagokká a feldolgozásra.

Onogurok

Bíró József

A honfoglaló magyarság fogalma nem etnikai egységet, hanem politikai szövetséget fed, amelyik a 9. század végén jött létre. Az egyik nép az onogur török (hungarus), amelyik a 830-as években az Al-Duna mentén lakott ebben az időben, a másik nép a megyer-magyar (szavartü aszfalü). Nos, ez nem más, mint a szabir nép.

The Early History of the Hungarian Ethnic Designations

Fred Hamori

The Hungarian nation throughout it's known history has at least three distinct names, not counting the other six tribal names which are also traceable back into antiquity. ( the other tribal names are Kari, Kasi, Kurt-Gyarmat, Tarjan/Tarxan, Jenu, Nyek) These three names whose roots are to be discussed refered more to the leading nation, which also could have had its unique independent origin. Starting with the oldest references and advancing to the newest are the following at different times and different languages.

The Peoples of the North

The common Japhetic background and close relationships held by the descent of Gomer, Magog, Meshekh and Tuval makes it difficult to define if a people comes from either one or the other of these four patriarchs; besides, it is certain that up to some degree they have mixed with each other during the period when they shared the same territorial area and also much later.

Anda and koma

Obrusánszky Borbála

The Hungarian brotherhood alliance and its connection with the Mongolian anda custom.

Andaság és komaság

Obrusánszky Borbála

Az esküdt testvériséget, vagyis a vérszerződést — amikor is két vagy több ember, akik nem rokonok, a vérük összeolvasztása által testvérré, ezáltal rokonná fogadja egymást — a tudományos szakirodalom a műrokonság egyik formájaként sorolta be.

Etruscans, Huns and Hungarians

Prof. Dr. Alfréd Tóth

Already in 1874, the British priest Isaac Taylor brought up the idea of a genetic relationship between Etruscan and Hungarian (Taylor 1874). Since the very influential linguist August Friedrich Pott accepted this affiliation in the first number of his jou

Útjelzők a magyar ókor történetének kutatásához

Mesterházy Zsolt

A magyar ókor kérdéskörével behatóan foglalkozom néhány éve. Nem remélt összefüggések tárultak fel előttem, műveltségünk elemeit ma már nemcsak keleten, de nyugaton egyaránt észlelem olyannyira, hogy táguló figyelmem használható történeti adatok birtokába juttat.

A magyar őstörténet kincsestára: Utószó

Mesterházy Zsolt

A több ezer éves subar-szabir történelem középső, ma még egységesen nem tárgyalt időszaka a Kaukázus környékéhez kapcsolódik. Ez a vidék nemcsak az odaveszett Kunmagyaria temetője, de a magyar őstörténet középső szakaszának is őrzője nemcsak subar-szabir név alatt, de szkíta, roxolán, rex-alan, alán, pártus, avar, masszagéta, szarmata, mada, méd stb. nevek alatt is.

A szkítáktól a székelyekig és magyarokig

Kánnai Zoltán

Az 1. szakákra, dahákra, madákra, masszagétákra, párthusokra 2. fehér hunokra (eftalitákra), avarokra 3. fehér kunokra, kazárokra, bolgárokra, magyarokra, illetve 4. avarokra, bolgárokra, székelyekre és magyarokra vonatkozó egykori forrásadatok alapján külön-külön olyan konklúziókra juthatunk, amelyek páronként úgy illeszkednek egymáshoz, mint egy óramű egymásba kapcsolódó fogaskerekei. Ezeket a konklúziókat az alábbiakban vonultatjuk föl, s végül, mint látni fogjuk, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy az egykori Káspi-vidéki szakák, dahák, madák és szarmaták egyenesági lesz ármazottai a mai székelyek és magyarok.

Párthusok, fehér hunok, avarok

Kánnai Zoltán

Az egykori párthusokat a kútfők egyértelműen a szkíta (daha, masszagéta, szarmata, szaka) népcsoportból eredeztetik, ugyanakkor eftalita (fehér hun!) eredetűnek is mondják; mi több, eredeti nevük apar (Sztrabónnál parn, aparn) vagy abar, amiből a görög hangrendszer hiányos volta miatt lett avar.

The Hun-Bulgarian Stage of the Formation of Balkarians And Karachais

I. M. Miziyev

Hun-Bulgarian tribes were the successors of Scythians by all the culture and consanguinity indications. The basic ethnic reference, the burial rite of Scythians and Huns, was strikingly uniform: the same barrows, burial frames of logs and thick timbers, burial blocks, sacrificial horses etc.

Átértékelik a gepidák történelmét

Obrusánszky Borbála

Miután a nemzetközi kutatásnak az elmúlt években a sztyeppe történetének számos kérdését sikerült átértékelni, a külföldi szakemberek most a Kárpát-medence hun Attila utáni és avar kor közötti (453-567) történetét kezdik felfedezni, illetve forrásszövegek és régészeti leletek alapján megpróbálják a hunok, szarmaták és a gepidák életét tisztázni. Ezt teszi Herwig Wolfram, osztrák kutató is, aki szerint sokan alulbecsülik a hun globalizáció hatásait, és szükség lenne a korszak történelmének pontosítására is.

Written Artifacts from the Hun, Avar and Homecoming Eras

Varga Géza

Based on the artifacts that have survived, the Huns and Avars used the Szekler alphabet’s logograms, ligatures and letters – to record text of Hungarian language.
Archívum / Archive

anatolia, archeology, assyria, avar, babylon, caucasus, chaldea, egypt, etruscan, finnugor, genetics, hun, indo-european, kelta, linguistics, magyar, media, mitanni, nyelveszet, parthia, persia, regeszet, scythia, subartu, sumer, szabir, szkita, urartu, video,