Ancient history - Ókor, őstörténet Scythia - Szkítia Pyramids - Piramisok Sumerian clay tablet - Sumér agyagtábla Sumerians - Sumérok Assyria - Asszíria Ancient Egypt - Ókori Egyiptom Egyptian hieroglyphs - Egyiptomi hieroglifa Scythian treasure - Szkíta kincsek Sarmatian - Szarmata
anatolia, archeology, assyria, avar, babylon, caucasus, chaldea, egypt, etruscan, finnugor, genetics, hun, indo-european, kelta, linguistics, magyar, media, mitanni, nyelveszet, parthia, persia, regeszet, scythia, subartu, sumer, szabir, szkita, urartu, video,

Linkek / Links

Könyvek / Books

Egyéb / MiscSzkita

A genetika tett pontot a ló háziasítása körüli vitákra

mult-kor.hu

A lovakat hatezer évvel ezelőtt háziasították Ukrajna, Oroszország délnyugati és Kazahsztán nyugati részén – derült ki egy genetikai kutatásból. Az új kutatás a nukleáris DNS-ekre fókuszált. A mintákat nyolc, európai és ázsiai országban élő mintegy 300 lóból vették. Ez az elmélet egyúttal arra is választ ad, hogy az anyai ágon öröklődő mitokondriális DNS-ek miért mutatták azt, hogy ló domesztikálása több helyen és több időben történt.Indoiráni párhuzamok a magyar őstörténetben

Z. Tóth Csaba

A Szintasta-Andronovo kultúrák egyes csoportjai, a fjodorovo-alakuliak i.e. 1750-1500 körül behatoltak a transzuráli erdőövbe, gyarmatosították a területet és lakóit, majd néhány száz év múlva visszaköltöztek az Urál-Volga-térségbe, ahol a Cserkaszkul-Mezsovka régészeti emlékeket hagyták hátra ; ekkortól jöhettek létre a protoiráni-protofinnugor, azaz ősmagyar/ősszavárd és ősuráli kapcsolatok.

A jász-kunok története

Gyárfás István

A scythák őstörténelme. Parthus birodalom. China melléki húnok, vagy hiongnuk. Kúnok és jászok Etele kora előtt. Etele és a nagy hún birodalom Európában. Etele fiai és az avar birodalom Európában. A kozár birodalom és az árpáddal beköltözött kúnok. A besenyő-kúnok. A palócz-kúnok. Az úzok és kún ország. A kúnok Magyarországban, az Árpád-házi királyok alatt. 1239–1301.

Az első szkíta pénzek

Obrusánszky Borbála

A közoktatásban máig az a kötelező tananyag, hogy az ókorban a görögök hozták létre a legfejlettebb civilizációt. Őseinket, a szkítákat meg sem említik a diákok számára. A hírzárlat miatt ezért arról sem értesülünk, hogy a Fekete-tenger környékén élő szkíták a Kr. e. 7. századtól önálló pénzt vertek.

Az első szkíta-hun történeti alkotmány

Obrusánszky Borbála

A 19. századi magyar történészek körében még egyértelmű volt az, hogy az Anonymus által megörökített vérszerződési eskü volt az első magyar történelmi alkotmányának alapja, amikor is a szövetséget kötő törzsek szabályozták az új államot vezetők jogait és kötelességeit. Az ősi magyar jogszokás nem egyedülálló, hiszen a szkíta és hun népek között nagyon változatos formákat találunk.

Szkíta kori fegyverarzenál az Alföldön

Hirado.hu, NÖK

A szkíta korban használt fegyverek szinte teljes köre felszínre került a Nemzeti Örökségvédelmi Központ bátmonostori ásatásán. A leletek között egy akinakész (rövidkard), két, hosszú köpűvel ellátott vas lándzsahegy, egy vas hüvelyvég, egy kisebb és egy nagyobb méretű, ellentett élű vascsákány, egy feltételezhetően fokosként meghatározható vastárgy, két különféle típusú vasbalta, valamint egy háromélű bronz nyílhegy található.

Szkíta aranykincsek a Nemzeti Múzeumban

HírTV

A Magyar Nemzeti Múzeum és az MTV összeállítása a kiállítás alkalmából, valamint interjú Szántai Lajossal.

Szarmata kemence Kecskeméten

mult-kor.hu

A Hun Birodalom egyik településének gazdagságát bizonyító leletekre bukkantak a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat régészei a Kecskemét mellett épülő Mercedes-gyár területén. Az előkerült leletanyagok révén igen pontosan rekonstruálni lehet az itt élt népek életét, szokásait, most viszont az is kiderült, hogy a helyi közösség a korabeli viszonyok között meglehetősen gazdagnak számított.

Kusánok és heftaliták - Szkíta népek nyomai Indiában

Dr. Aradi Éva

Az eredetileg kínaihoz hasonló nyelvű jüecsi népcsoportot a kínai évkönyvekben Kuei-Suangnak nevezték. A xiungnukkal egy időben az Ordosz völgyében éltek az Orkhon folyónál, és noha mindkettő szkíta nép volt, ősi ellenségnek számítottak. Krisztus előtt 170-ben az erejük teljében lévő xiungnuk szinte megsemmisítő vereséget mértek a jüecsikre, akik ekkor elindultak Nyugat felé, és az első szkíta törzsként a népvándorlás elindítói lettek. Ötven évvel később elfoglalták Baktriát. Ezt követően a már száz éve uralkodó öt törzs közül Krisztus előtt 50-ben a legerősebb legyőzte a másik négyet, és egyesítette a törzseket, ettől kezdve nevezték őket a perzsák és indusok kusánnak.

Kőműves Kelemenné mondájának szkíta-hun gyökerei

Samu Pál Attila

A magyar mondavilág egyik különlegesen ősi emléke Dévavár építésének balladákban fennmaradt története. Grandpierre K. Endre a Kővárból kiáltó asszony című művében részletesen elemezte az ősmonda legrégibb rétegeit. Az emberi közösség a dévekkel - a felsőbb isteni hatalmat, a természet erőit jelképező szellemek - küzd a hegy tetejének birtokba vételéért, hogy ott várat építhessen. Végül az embereknek maguk közül kell egy értékes személyt áldozatul adniuk, így falazzák be a kőművesek vezetőjének feleségét, élete társát a kövek közé.

Ősi kultuszhelyek a Kelet-Káspi térségben

Z. Tóth Csaba

Kevésbé kutatott terület volt eddig a Káspi- és Aral-tó között fekvő óriási kiterjedésű táj, melynek szélsőséges viszonyai évezredek óta lehetetlenné tették, hogy ott emberi élet tartósan megtelepedjék, s így kialakult a nézet, hogy arrafelé nem is nagyon érdemes keresgélni. Ezért volt meglepő, hogy 1983 óta egy nomád, félnomád kultúra ősi szentélyeit találták meg az orosz régészek ebben a régióban, az Usztyurt-fennsík északnyugati részén, mely ma Kazahsztánhoz tartozik. A legfeltűnőbb a leletegyüttesben a több mint 100 kőszobor, melyek nomád harcosok álló alakjait ábrázolják.

Kik voltak az avarok?

Csuray Károly

Az írott emlékek, az egykorú és közelkorú történelem, a nép köztudata, hagyományai, mind tisztában voltak azokkal az igazságokkal, amelyeket az újabb és legújabb tudományok vakmerőén letagadtak, vagy egyes tudósok problémákká avattak. Mikor csak a régi írott történelemnek egymagában kétségtelen ténye az, hogy az avarok (Baján népe) nem voltak avarok, hanem határozott bizonyossággal hunok.

Szarmata-jazigok a román Bánságban

RMaria

A román történészek körében csaknem általánosan elfogadott vélemény, miszerint a Bánságot, a Maros-Tisza-Duna közét, valamint a Temes-Cserna folyósót és Erdély középső részét a rómaiak Dacia Superior néven szervezték provinciába. Leletcsoportok alapján viszont úgy tűnik, ezen az elméleten újjítani kell mert egyre kevésbé állja meg a helyét, és nem az egész Bánságra, annak csupán egy nagyon keskeny keleti területére vonatkozhat, a Bánság Tiszáig húzódó nyugati része a rómaiak által csupán ellenőrzött, extra provinciam volt.

A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei

Lukácsy Kristóf

A magyar Kelet népe, eredetét és szülőföldjét Ázsiában csak keleti kútfők segítségével lehet felderíteni; a nyugati kútfők, az eddig tett kísérletek után ítélve egymaguk erre elégtelenek. A belőlük nyert történeti adatok a keleti kútfők világánál nyernek fényt, határozottságot, és válnak alkalmas anyagokká a feldolgozásra.

Andaság és komaság

Obrusánszky Borbála

Az esküdt testvériséget, vagyis a vérszerződést — amikor is két vagy több ember, akik nem rokonok, a vérük összeolvasztása által testvérré, ezáltal rokonná fogadja egymást — a tudományos szakirodalom a műrokonság egyik formájaként sorolta be.

Barbárok-e a szkíták?

Pásztori-Kupán István

Jelen tanulmány nem kizárólag a teológiában jártas olvasóközönséget óhajtja megcélozni, hanem azokat is, akiket a fenti téma akár történelmi, akár művelődési, netán érzelmi vagy más szempontból érdekel. Éppen ezért előre elnézést kérek azoktól, akik számára néhány magyarázó jegyzet (pl., hogy mi a Septuaginta) fölöslegesnek tűnik. Vallom, hogy a teológia nem azért sajátos tudomány, mert szükségszerűen kevesek számára hozzáférhető. Az ún. l'art pour l'art teológiát ugyanis nem sokra becsülöm. Annak a teológiának látom értelmét (és számomra annak van létjogosultsága), amely a valós életre tekintve érthető nyelven fogalmazza meg a maga mondanivalóját - Isten Igéjének fényében. Így tehát bocsássa meg nekem a teológus olvasó, hogy jelen munkámban időnként alapdolgokat is elmagyarázok, illetve a héber és görög szavakat fonetikus átírásban (is) közlöm.

Gesta Hungarorum

Anonymus

Mesternek mondott P, a néhai jó emlékű, dicsőséges Bélának, Magyarország királyának jegyzője, N-nek, az ő legkedvesebb barátjának, a tisztelendő és az írástudás művészetében avatott férfiúnak üdvözletét meg kérése teljesedését jelenti. - Midőn hajdan iskolai tanulmányon együtt voltunk és egyforma iparkodással olvasgattuk a trójai történetet, melyet én erősen megkedvelvén, a Frígiai Dáresnek és egyéb szerzőknek könyveiből úgy, miként mestereimtől tanultam, a magam fogalmazása szerint egy kötetbe szerkesztettem, akkor kérted tőlem, hogy amint a trójai történetet és a görögök háborúit megírtam, ugyanúgy írjam meg neked Magyarország királyainak és nemeseinek származását is: hogy a hét fejedelmi személy, aki a hét magyar nevet viseli, miképpen jött ki szittya földről, vagy milyen az a szittya föld, miképpen született Álmos, s mi okból nyeri az Álmos nevet Magyarország első vezére, akitől a magyarok királyai erednek, vagy mennyi országot és királyt vetettek maguk alá, vagy ezt a szittya földről kijött népet mi okból hívják az idegenek beszédében hungárusoknak, a maga nyelvén meg magyerinak.

A magyar bronzkor, Kr. e. 2800-800

Mesterházy Zsolt

A Folyamközből minden irányba kivándorló sumérok nem tűntek el, de szkíta gyűjtőnév alatt új neveken jelennek meg Eurázsia sok pontján. Műveltségük fennmarad a rokon népekkel közösen, de vezetésükkel kialakított utódokban.

Kelták és magyarok...

Timaru-Kast Sándor

A keltákat már Caesar mint kimondottan lovasnép ábrázolja a De bello Gallico című írásában. A lovak központi szerepet játszottak a kelták életében. A lovak bolondjai voltak, egy jó lóért, amit Keletről szereztek be, összes vagyonukat képesek voltak odaadni.

Útjelzők a magyar ókor történetének kutatásához

Mesterházy Zsolt

A magyar ókor kérdéskörével behatóan foglalkozom néhány éve. Nem remélt összefüggések tárultak fel előttem, műveltségünk elemeit ma már nemcsak keleten, de nyugaton egyaránt észlelem olyannyira, hogy táguló figyelmem használható történeti adatok birtokába juttat.

A magyar őstörténet kincsestára: Utószó

Mesterházy Zsolt

A több ezer éves subar-szabir történelem középső, ma még egységesen nem tárgyalt időszaka a Kaukázus környékéhez kapcsolódik. Ez a vidék nemcsak az odaveszett Kunmagyaria temetője, de a magyar őstörténet középső szakaszának is őrzője nemcsak subar-szabir név alatt, de szkíta, roxolán, rex-alan, alán, pártus, avar, masszagéta, szarmata, mada, méd stb. nevek alatt is.

A szkítáktól a székelyekig és magyarokig

Kánnai Zoltán

Az 1. szakákra, dahákra, madákra, masszagétákra, párthusokra 2. fehér hunokra (eftalitákra), avarokra 3. fehér kunokra, kazárokra, bolgárokra, magyarokra, illetve 4. avarokra, bolgárokra, székelyekre és magyarokra vonatkozó egykori forrásadatok alapján külön-külön olyan konklúziókra juthatunk, amelyek páronként úgy illeszkednek egymáshoz, mint egy óramű egymásba kapcsolódó fogaskerekei. Ezeket a konklúziókat az alábbiakban vonultatjuk föl, s végül, mint látni fogjuk, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy az egykori Káspi-vidéki szakák, dahák, madák és szarmaták egyenesági lesz ármazottai a mai székelyek és magyarok.

Őskori sztrádán száguldoztak az első szekerekkel

Múlt-kor, Discovery News, MTI

A világ első földművelői kétkerekű, tevék és bikák által vontatott kocsikkal közlekedtek - derül ki 5-6 ezer éves modellek, kultikus tárgyak vagy játékok elemzéséből, amelyekre Türkmenisztánban bukkantak a régészek.

Átértékelik a gepidák történelmét

Obrusánszky Borbála

Miután a nemzetközi kutatásnak az elmúlt években a sztyeppe történetének számos kérdését sikerült átértékelni, a külföldi szakemberek most a Kárpát-medence hun Attila utáni és avar kor közötti (453-567) történetét kezdik felfedezni, illetve forrásszövegek és régészeti leletek alapján megpróbálják a hunok, szarmaták és a gepidák életét tisztázni. Ezt teszi Herwig Wolfram, osztrák kutató is, aki szerint sokan alulbecsülik a hun globalizáció hatásait, és szükség lenne a korszak történelmének pontosítására is.

100 éves a Keleti ezüst

Zegernyei

A Keleti ezüst az egykori Perzsiában egykoron uralkodott Szaszanida dinasztia fémművességének emlékeit mutatja be. Hogy mi ebben a finnugor? E tárgyak – korsók, tálak, csészék – többsége finnugor területről került elő. És mi benne a magyar? Az edényeken ábrázolt jelenetek és díszítő motívumok párhuzamai a Kárpát-medencében talált, és a honfoglaló magyarokkal kapcsolatba hozható nagyszentmiklósi kincs edényein láthatók.

Irán és Turán ősellentétéről

Rudolf Steiner

Amikor az atlantiszi katasztrófa a földi körülményekre fokozatosan rázúdult, azok az emberek, akik a régi atlantiszi kontinensen laktak, nyugatról keletre vonultak. Az atlantiszi lakosság egyik nagy emberáradata Európa területén keresztül Ázsiába vándorolt, s a Káspi-tó környékén telepedett le.
Archívum / Archive

anatolia, archeology, assyria, avar, babylon, caucasus, chaldea, egypt, etruscan, finnugor, genetics, hun, indo-european, kelta, linguistics, magyar, media, mitanni, nyelveszet, parthia, persia, regeszet, scythia, subartu, sumer, szabir, szkita, urartu, video,