Ancient history - Ókor, őstörténet Scythia - Szkítia Pyramids - Piramisok Sumerian clay tablet - Sumér agyagtábla Sumerians - Sumérok Assyria - Asszíria Ancient Egypt - Ókori Egyiptom Egyptian hieroglyphs - Egyiptomi hieroglifa Scythian treasure - Szkíta kincsek Sarmatian - Szarmata

Turk

Ősmagyar vita – Nem védte meg elméletét Baski Imre

Történelemportál

Nem jött el Baski Imre arra a Napkút Kiadó által szervezett könyvbemutatóra, amelyre a kazakisztáni madijarok törzsével kapcsolatos szakmai vita céljából invitálták. A nemzetközi hírű kazak történész, Ajbolat Kuskumbajev Magyarok keleten és nyugaton címmel megjelent tanulmányában lényegében komolytalannak minősíti Baski Imre madijar törzzsel kapcsolatban megjelent munkáit. Tételesen és több szempontból cáfolja Ajbolat Kuskumbajev kazakisztáni tudós azt az elméletet, amelyet Baski Imre, az MTA Közép-ázsiai Kutatócsoportjának tudományos főmunkatársa próbált behozni a köztudatba és a magyar tudományos életbe.Ononmasticon Turcicum – Turkic Personal Names

Rásonyi László, Baski Imre

Az Ononmasticont 2007-ben az amerikai Indiana University adta ki két kötetben. A szótár jelentősége abban áll, hogy megjelenése előtt nem létezett olyan névtár, amelyik közel 40 régi és mai török nép ilyen gazdag személynévanyagát tárja a kutatók elé, azelőtt a török nevek csak nehezen hozzáférhető források tucatjaiban szétszórtan voltak fellelhetők.

A manual on the Turanians and Pan-Turanianism

The work is divided into six chapters. The first, after stating the source and meaning of the term 'Turanian' furnishes a general survey of the Turanian race, setting forth its origin, migrations, present distribution, numbers, characteristics, language, religion, and civilization. The following chapters describe the five main branches of the Turanian people together with the subdivisions of each branch.

Korabeli lapszemle: Felvinczi Takács Zoltán a turáni művészetről

L o n d o n, november 9. /Magyar Távirati Iroda/ Felvinczi-Takács Zoltán, az ismert magyar orientalista műtörténész a londoni School of Oriental Studies /a londoni egyetem keleti intézete/ meghívására 7-én, 8-án és 9-én tartotta meg előadásait a londoni egyetemen. Vázolta azokat a szempontokat, amelyek a magyar kutatót a Távolkelettel kapcsolatban elsősorban érdekelhetik, mert közvetlen vonatkozásúak velünk. Nagy vonásokban rendszeresen csoportosítva ismertette azokat a művészeti alkotásokat, amelyek a népvándorlás korából maradtak ránk. Az ezeken található ázsiai elemekre mutatott rá, amelyek megvilágítják az u.n. "sötét évszázadon" át hozzánk vezető utat.

8500 éves ujjlenyomatra bukkantak

MTI

Nyolcezerötszáz éves ujjlenyomatok kerültek elő a törökországi Izmirben, ahol egy újkőkori lelőhelyet tárnak fel a régészek. A Yesilova Höyük elnevezésű lelőhelyre 2003-ban bukkantak, a feltárásokat két évvel később kezdték meg az Ege Egyetem régészei Zafer Derin docens vezetésével. A szakemberek három kultúrréteget különböztetnek meg - a legfelső a korai bizánci időszakból származik, az alatta lévő a római korból, négy méter mélységben viszont az újkőkori letelepedés nyomait fedezték fel.

8,500-Year-Old Fingerprints Unearthed in Turkey

Anatolia News Agency

An archaeological dig in İzmir’s Yeşilova district has revealed fingerprints dating back to the Neolithic age close to nine millennia ago. No other place in the area has such a long history of human settlement, a scholar says. Researchers conducting excavations in Yeşilova Höyüğü, the oldest known area of human settlement in İzmir, have announced the discovery of fingerprints belonging to former residents of the area that are more than eight millennia old.

Anadolu ve Rumeli Ağzında (-i verir) Yapısı

Sultan Tulu

The suffix for present tense is an important criteriea in dialect studies in terms of classification, and concerning works are usually on morphological forms derived from the –yoru form of present tense. This essay warns for wrong consequences, which are being got from wrong evaluations of the auxiliary verb ver-, and thus, claims that the -i ver(i) form in Anatolian and Balkan dialects is indeed not a present tense usage. Firstly M. Adamovic dealt with this suffix in his work “Konjugations-geschichte der türkischen Sprache”, by using data of Meninski and Gadjanov, but in terms of present tense.

Szárnyak és színek a sztyeppei államszervezetben

Ötvös Péter

Az ókori és középkori sztyeppei birodalmakban általános gyakorlatnak számított, hogy területüket egy középső, valamint két oldalsó (általában keleti és nyugati) szárnyra tagolták, az égtájakat és törzseket pedig színekkel azonosították. A központi terület, valamint a mellette létrehozott szárnyak az ázsiai hun államban jelentek meg először.

A magyar népzene őrzi a zenei ősnyelv legtöbb elemét

Juhász Zoltán

A magyar népzenének egyedülálló kapcsolatai vannak az eurázsiai földrész más népzenéivel, és ebben a kapcsolatrendszerben a magyar népzene központi helyet foglal el. Az is egyértelműen kiderült, a magyar népzene - a maga teljességével - már évezredek óta a Kárpát-medencéhez tartozik.

Török-magyar népzenei kapcsolatok

Sipos János

A magyar népzene ma legszélső, idehajlott ága a nagy ázsiai zenekultúra évezredes fájának, mely Kínától Közép-Ázsián át a Fekete-tengerig lakó különböző népek lelkében gyökeredzik. A magyar népzene egyetlen finnugor nép zenéjével sem rokon. Míg a finnugor-magyar zenei kapcsolatok csekélyek, több szál mutat a törökség zenéi felé. Ez érthető, hiszen török népek nagy szerepet játszottak a ma­gyarság, a magyar kultúra és népzene kialakulásában. Az is nyilvánvaló, hogy a magyar és az anatóliai török népzene közötti kapcsolat nem az oszmáni korból származik.

Magyar mamelukharcosok Egyiptomban

Tardy Lajos, Szabó Lőrinc

A XIII. században az ejubida-házból való Nedsem Eddin szultán a mongoloktól tizenkétezer, a Kaukázusból származott hadifoglyot vásárolt, akik harciasságuk miatt félelmetes hírben álltak s ezekből jött létre a mamelukok rettegett serege. Nem tartott sok időbe és ezek az elsősorban dél-oroszországi kipcsak-törökökből, ezenkívül grúzokból és cserkeszekből álló, erőszakkal iszlámhitre térített csapatok teljesen magukhoz ragadták az állami hatalmat, s a szultánok dinasztiája is soraikból került ki. Lázói János Kairóban nem néhány balsors-sújtotta, különös véletlen folytán e távoli országba sodródott honfitársra talál, hanem az elhurcolt magyarok valóságos tömegére.

Finnugor rokonságunk legújabb kérdései

Idesüss

A magyar nevének gyökerében iráni, nyelvében finnugor-türk keverék, kultúrájában, népművészetében türk-iráni, politikai szervezetében türk. Kunjaink, besenyőink török nyelvűek, jászaink iráni nyelvűek. Mivel a csekély számú honfoglalóknak csupán töredéke volt finnugor származású, s ők sem a vezértörzshöz tartoztak, mégis hogy lehetséges, hogy egy ilyen - mind lélekszámában, mind katonai és kulturális hatásában - jelentéktelen kisebbség nyelvét veszi át a hatalmas többség?

A magyar népköltészet régi török elemei

Kovács Előd

Keleti eredetű elemek három hosszabb időszakban kerülhettek át közvetlenül a népköltészetünkbe: A honfoglalás előtt, illetve a nyelvileg elszlávosodott, kárpát-medencei, "kései avar" kultúrából. Kiváló nyelvészek elgondolása szerint a honfoglaló magyarok nagy része kétnyelvű (magyar-török) lehetett. A szóban forgó "keleti elemek" két vagy három nyelvcsaládhoz tartozó néptől származhattak.

Néhány megjegyzés faneveinkről

Róna-Tas András

A fanevek jelentős szerepet játszanak az egy nyelvet beszélők történetének rekonstrukciójában. Közismert, hogy a különféle őshazák, így az indoeurópai vagy az uráli népek ősi tartózkodási helyeinek lokalizációjában régóta fontos, bár módszertanilag néha vitatott szerepet játszanak a fanevek. Az alábbi cikkemben egy sokkal későbbi korszakkal, a vándorlások és a honfoglalás idejével fogok foglalkozni, bár nem tudom teljesen megkerülni az általánosabb tanulságok levonását sem. A kiindulópontot bükk fanevünk eredetének vizsgálata adta.

Kazária, avagy a „tükör túloldala”

Agócs Gergely

A Kaukázus északi előterében élő türk, iráni, illetve kaukázusi nyelveket beszélő népek története azért is fölöttébb izgalmas a magyar művelődéstörténet számára, mert e népek nagy részéről hitelt érdemlően kimutatható, hogy őseik már a Kr. u. IV-V. században is a mai településterületeiken éltek. Joggal feltételezhetjük, hogy kultúránk megannyi „törökös jegyét" nem csak az interetnikus kapcsolatok révén szerezhettük, és el kell fogadnunk azt a felvetést, hogy a magyar nép etnogenezisében tevőleg is részt vettek olyan türk nyelvű népcsoportok, melyek keleten maradt néprészeinek leszármazottai a Kaukázus északi előterében máig megőrizték nyelvi-etnikai különállásukat.

Cumans and Tatars

István Vásáry

The Cumans and the Tatars were nomadic warriors of the Eurasian steppe who exerted an enduring impact on the medieval Balkans. With this work, István Vásáry presents an extensive examination of their history from 1185 to 1365. The basic instrument of Cuman and Tatar political success was their military force, over which none of the Balkan warring factions could claim victory. As a consequence, groups of the Cumans and the Tatars settled and mingled with the local population in various regions of the Balkans.

Antik erődvárosok Dél-Türkmenisztánban

Z. Tóth Csaba

A finnugrizmus egyeduralma miatt itthon csak keveset tudhattunk épp a volt Szovjetúnióban néhány évtizede folyó régészeti ásatásokról. Az oroszok újabban ismét helyettünk írják meg a történelmünket.
Archívum / Archive

anatolia, archeology, assyria, avar, babylon, caucasus, chaldea, egypt, etruscan, finnugor, genetics, hun, indo-european, kelta, linguistics, magyar, media, mitanni, nyelveszet, parthia, persia, regeszet, scythia, subartu, sumer, szabir, szkita, urartu, video,